Юридичний захист прав і законних інтересів українських заробітчан

30.04.2019
Громадські та правозахисні активності
Непроста економічна ситуація в державі та інші обставини змусили, за різними підрахунками від 3 до 7 млн. громадян України, стати трудовими мігрантами. Заробітчани та їхні сім’ї є заручниками такої ситуації. З іншого боку, і для нашої країни існують значні загрози щодо таких міграційних процесів. Разом із цим, наша держава і досі не виробила системної державної політики (policy) стосовно питань трудової міграції, захисту прав мігрантів та повернення українських заробітчан додому.

Проблема:

Непроста економічна ситуація в державі та інші обставини змусили, за різними підрахунками від 3 до 7 млн. громадян України, стати трудовими мігрантами. Заробітчани та їхні сім’ї є заручниками такої ситуації. З іншого боку, і для нашої країни існують значні загрози щодо таких міграційних процесів.

Разом із цим, наша держава і досі не виробила системної державної політики (policy) стосовно питань трудової міграції, захисту прав мігрантів та повернення українських заробітчан додому.

Відсутність належних та елементарних правових знань законодавства країн перебування українських заробітчан сприяє різним формам порушень їх прав, свобод та законних інтересів, в тому числі трудових прав, різноманітних форм дискримінації.

Трудові мігранти, в залежності від країни перебування, потребують щонайменше захисту та допомоги від держави, а також ефективної юридичної підтримки та безкоштовного правового консультування.

Наявні можливості правової допомоги є недостатніми для всебічної обізнаності громадян України – трудових мігрантів про свої права та механізми їх ефективного юридичного захисту у країні перебування.

Поширена практика дискримінації за ознаками громадянства, нетерпимості та стереотипів у країнах перебування стосовно українських заробітчан.

Цілі:

Експертна розробка, обговорення та лобіювання стратегії державної політики (policy) у сфері трудової міграції, а також підготовка змін до українського законодавства щодо відповідної проблематики.

Покращення правової освіти та обізнаності громадян України, які працюють за кордоном чи мають намір виїхати за межі держави з метою пошуку роботи про їхні права, свободи та законні інтереси у країні перебування.

Забезпечення створення правозахисної мережі та юридичної підтримки прав, свобод та законних інтересів українських заробітчан.

Проведення інформаційної кампанії з питань механізмів реалізації та захисту прав трудових мігрантів, а також запобігання дискримінаційному та нетерпимому ставленню (відношенню) до українських заробітчан.

Заходи:

Підготовка, обговорення та лобіювання стратегії державної політики (policy) у сфері трудової міграції, а також проектів законодавчих актів.

Формування та діяльність групи експертів, внесення та публічне обговорення Білої книги («White Paper») у сфері трудової міграції із громадськістю і стейкголдерами (заінтересованими сторонами) та подальшого впровадження органами виконавчої влади.

Розробка та запровадження інтернет-платформи «Юридичний захист українських заробітчан», а також мобільного-додатку із розміщенням юридичних консультацій, практичних порад, зразків документів, варіантів реагування на порушення прав у кожній типовій ситуації.

Підготовка та розміщення серії правозахисних відео-блогів із «історіями успіху» щодо відстоювання та захисту прав, свобод та законних інтересів українських громадян у країні перебування.

Підготовка та поширення буклетів, інфографіки і практичних посібників з питань покращення правової обізнаності українських заробітчан (в т.ч. стосовно реалізації і захисту трудових прав).

Підготовка та безкоштовне поширення зразків типових скарг, звернень, судових документів країни перебування українського громадянина (наприклад, зразок скарги до Державної інспекції праці Республіки Польща щодо порушення трудових прав / зразок позову до судових органів Республіки Польща щодо захисту прав заробітчанина).

Здійснення неофіційного перекладу ключових законодавчих актів з питань трудової міграції з поясненнями практики їх застосування у країні перебування українського громадянина.

Запровадження безкоштовних он-лайн та телефонних юридичних консультацій з питань реалізації та захисту прав, законних інтересів українських громадян у країні перебування, а також можливості залучення до представництва інтересів відповідних фахівців.

Проведення серії тренінгів (вебінарів) для громадян, які працюють за кордоном чи мають намір виїхати за межі держави з метою пошуку роботи про їхні права, свободи та законні інтереси у країні перебування.

Створення та забезпечення функціонування громадської мережі правозахисних організації в Україні та за кордоном з питань захисту прав і свобод мігрантів, створення «Громадських офісів правового захисту українських заробітчан» (Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Іспанія, Греція тощо).

Проведення інформаційних кампаній та круглих столів у країнах перебування українських заробітчан з питань реалізації та захисту їх прав та законних інтересів.

Пошук і залучення ресурсів для впровадження ідеї системного юридичного захисту прав, свобод та законних інтересів українських заробітчан.

Прогнози:

Розроблення системної та якісної державної політики у сфері трудової міграції.

Покращення правової обізнаності, правових знань та правової культури українських громадян.

Запровадження ефективних механізмів правового захисту та відновлення порушених прав та законних інтересів прав трудових мігрантів – громадян України.

Налагодження міжнародної співпраці у сфері трудової міграції та запобігання можливій дискримінації та нетерпимості до українців.

 

https://novilidery.com/lider/2-season/ZHukrovskiy_YAroslav_Ivanovich

 

_____________________________________________

Legal protection of the rights and legitimate interests of ukrainian employees

The uneasy economic situation in the state and other circumstances forced, according to various estimates from 3 to 7 million Ukrainian citizens, to become labor migrants. Migrant workers and their families are hostage to this situation. On the other hand, and for our country there are significant threats to such migration processes.

At the same time, our state has not yet developed a systematic policy on labor migration, protection of the rights of migrants and the return of Ukrainian workers to their homes.

The lack of adequate and basic legal knowledge of the legislation of the countries of residence of Ukrainian migrant workers contributes to various forms of violations of their rights, freedoms and legitimate interests, including labor rights, various forms of discrimination.

Migrant workers, depending on their host country, need at least protection and assistance from the state, as well as effective legal support and free legal counseling.

The available legal assistance capabilities are not sufficient for the comprehensive knowledge of Ukrainian citizens - labor migrants about their rights and mechanisms for their effective legal protection in the host country.

The widespread practice of discrimination on the grounds of nationality, intolerance and stereotypes in the host countries in relation to Ukrainian workers.

Goals:

Expert development, discussion and lobbying of the policy strategy in the field of labor migration, as well as preparation of changes to the Ukrainian legislation on relevant issues.

Improvement of legal education and awareness of Ukrainian citizens who work abroad or intend to go beyond the state to seek employment about their rights, freedoms and legitimate interests in the host country.

Ensuring the creation of a human rights network and legal support for the rights, freedoms and legitimate interests of Ukrainian workers.

Carrying out an information campaign on mechanisms for the implementation and protection of the rights of migrant workers, as well as to prevent discrimination and intolerance of relations with Ukrainian wage earners.

Actions:

Preparation, discussion and lobbying of the strategy of the state policy in the field of labor migration, as well as draft legislation.

Formation and activities of the expert group, introduction and public discussion of the “White Paper” in the field of labor migration with the public and stakeholders (stakeholders) and further implementation by the executive authorities.

Development and implementation of the Internet platform "Legal protection of Ukrainian workers", as well as a mobile application with legal advice, practical advice, sample documents, options for responding to violations of rights in each typical situation.

Preparation and placement of a series of human rights video blogs with "success stories" on defending and protecting the rights, freedoms and legitimate interests of Ukrainian citizens in the host country.

Preparation and distribution of booklets, infographics and practical manuals on improving the legal awareness of Ukrainian workers (including on the implementation and protection of labor rights).

Preparation and free distribution of samples of typical complaints, appeals, judicial documents of the country of residence of a Ukrainian citizen (for example, a sample complaint to the State Labor Inspectorate of the Republic of Poland for violation of labor rights / suit of claim to the judicial authorities of the Republic of Poland on the protection of the rights of migrant workers).

Informal translation of key legislative acts on labor migration with explanations of the practice of their application in the country of stay of a Ukrainian citizen.

The introduction of free on-line and telephone legal advice on the issues of the implementation and protection of rights, legitimate interests of Ukrainian citizens in the host country, as well as the possibility of attracting relevant specialists to the representation of interests.

Conduct a series of trainings (webinars) for citizens who work abroad or intend to go beyond the state to seek employment about their rights, freedoms and legitimate interests in the host country.

Creation and operation of a public network of human rights organizations in Ukraine and abroad on protection of the rights and freedoms of migrants, creation of "Public Offices for the Legal Protection of Ukrainian Workers" (Poland, Czech Republic, Germany, Italy, Spain, Greece, etc.).

Conducting informational campaigns and roundtables in the host countries of Ukraine on the issues of implementation and protection of their rights and legitimate interests.

Search and attraction of resources for implementation of the idea of ​​systematic legal protection of the rights, freedoms and legitimate interests of Ukrainian workers.

Forecasts:

Development of systematic and qualitative state policy in the field of labor migration.

Improvement of legal awareness, legal knowledge and legal culture of Ukrainian citizens.

Introduction of effective mechanisms of legal protection and restoration of violated rights and legitimate interests of labor migrants - Ukrainian citizens.

Establishing international cooperation in the field of labor migration and preventing possible discrimination and intolerance towards Ukrainians.

_____________________________________________

La protection juridique des droits et des intérêts licites des travailleurs ukrainiens

La situation économique difficile dans l'État et d'autres circonstances ont contraint, selon diverses estimations, de 3 à 7 millions de citoyens ukrainiens à devenir des travailleurs migrants. Les travailleurs migrants et leurs familles sont pris en otage par cette situation. D'autre part, et pour notre pays, tels processus de migration sont gravement menacés.

Dans le même temps, notre État n'a pas encore mis au point de politique systématique en matière de migration de travail, de protection des droits des migrants et de retour des travailleurs ukrainiens dans leurs foyers.

Le manque de connaissances juridiques de base suffisantes sur la législation des pays de résidence des travailleurs migrants ukrainiens contribue à diverses formes de violation de leurs droits, libertés et intérêts légitimes, notamment les droits du travail et diverses formes de discrimination.

Les travailleurs migrants, selon leur pays d'accueil, ont au moins besoin de la protection et de l'assistance de l'État, ainsi que d'un soutien juridique efficace et de conseils juridiques gratuits.

Les capacités d'assistance juridique disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre aux citoyens ukrainiens (migrants de travail) de bien connaître leurs droits et aux mécanismes permettant de les protéger efficacement dans le pays d'accueil.

La pratique généralisée de discrimination fondée sur la nationalité, l'intolérance et les stéréotypes dans les pays d'accueil à l'égard des travailleurs ukrainiens.

Les buts :

Développement par des experts, discussion et lobbying de la stratégie politique dans le domaine de la migration de travail, ainsi que préparation de modifications de la législation ukrainienne sur des questions pertinentes.

Améliorer l'éducation juridique et la sensibilisation des citoyens ukrainiens qui travaillent à l'étranger ou ont l'intention d'aller au-delà de l'État pour chercher du travail sur leurs droits, libertés et intérêts légitimes dans le pays d'accueil

Assurer la création d'un réseau des droits de l'homme et d'un soutien juridique pour les droits, libertés et intérêts légitimes des travailleurs ukrainiens.

Mener une campagne d'information sur les mécanismes de mise en œuvre et de protection des droits des travailleurs migrants, ainsi que pour prévenir la discrimination et l'intolérance des relations avec les salariés ukrainiens.

Les actions:

Préparation, discussion et lobbying de la stratégie de la politique de l’État dans le domaine de la migration de travail, ainsi que du projet de législation.

Formation et activités du groupe d'experts, introduction et discussion publique du «Livre Blanc » sur les migrations de main-d'œuvre avec le public et les parties prenantes (parties prenantes) et poursuite de la mise en œuvre par les autorités exécutives.

Développement et mise en œuvre de la plate-forme d’Internet "La protection juridique des travailleurs ukrainiens", ainsi que d'une application mobile avec conseils juridiques, conseils pratiques, exemples de documents, options pour faire face aux violations des droits dans chaque situation typique.

Préparation et publication d'une série de blogs vidéo sur les droits de l'homme présentant des "exemples de réussite" sur la défense et la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens ukrainiens dans le pays hôte.

Préparation et distribution de brochures, infographies et manuels pratiques sur l'amélioration de la connaissance juridique des travailleurs ukrainiens (y compris sur la mise en œuvre et la protection des droits du travail).

Préparation et distribution gratuite d'échantillons de plaintes typiques, d'appels, de documents judiciaires du pays de résidence d'un citoyen ukrainien (par exemple, un exemple de plainte adressée à l'inspection du travail de la République de Pologne pour violation des droits du travail / poursuite devant les autorités judiciaires de la République de Pologne pour protection des droits des travailleurs migrants

Traduction informelle d'actes législatifs clés sur la migration de travail accompagnée d'explications sur la pratique de leur application dans le pays de séjour d'un citoyen ukrainien.

L’introduction de conseils juridiques gratuits en ligne et par téléphone sur les questions de mise en œuvre et de protection des droits, des intérêts légitimes des citoyens ukrainiens dans le pays hôte, ainsi que sur la possibilité de faire appel à des spécialistes compétents pour la représentation des intérêts.

Organisez une série de formations (webinaires) à l'intention des citoyens qui travaillent à l'étranger ou ont l'intention d'aller au-delà de l'État pour rechercher un emploi concernant leurs droits, leurs libertés et leurs intérêts légitimes dans le pays d'accueil.

Création et fonctionnement d'un réseau public d'organisations de défense des droits de l'homme en Ukraine et à l'étranger sur la protection des droits et libertés des migrants, création de "Bureaux publics pour la protection juridique des travailleurs ukrainiens" (Pologne, République Tchèque, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, etc.).

Organisation de campagnes d'information et de tables rondes dans les pays hôtes de l'Ukraine sur les questions de mise en œuvre et de protection de leurs droits et intérêts légitimes

Recherche et attraction de ressources pour la mise en œuvre de l'idée de système de protection juridique des droits, libertés et intérêts légitimes des travailleurs ukrainiens.

 

Les prévisions :

Développement d’une politique d’État systémique et qualitative dans le domaine de la migration de travail.

Amélioration de la connaissance juridique, des connaissances juridiques et de la culture juridique des citoyens ukrainiens.

Introduction de mécanismes efficaces de protection juridique et de restauration des droits violés et des intérêts légitimes des travailleurs migrants - citoyens ukrainiens.

Établir une coopération internationale dans le domaine des migrations de main-d'œuvre et prévenir d'éventuelles discriminations et intolérances à l'égard des Ukrainiens.